Quản lý dịch vụ, mua, bán, xuất - nhập - tồn


Quản lý xuất/nhập/tồn kho và thời hạn sử dụng của vật tư-hàng hóa theo từng ... vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất)