Truyền thông thương hiệu


Truyền thông thương hiệu. Thương hiệu là một cụm các giá trị chức năng và cảm xúc mà nó hứa hẹn một sự độc đáo và trải nghiệm tự nhiên dành cho những đơn vị.